Az adatkezelési tájékoztató célja

Weboldalunk és online szolgáltatásaink igénybevételekor az Ön által, mint látogató, érdeklődő által megadott adatok nélkülözhetetlenek a megfelelő minőségű szolgáltatás nyújtásához. Fontosnak tartjuk azonban mindezek mellett szem előtt tartani a vevők adatainak védelmét, a vevők által elvárt módon történő felhasználását, szem előtt tartva ezzel is a vevőink bizalmát. A fentieknek megfelelően a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírtak alapján kívánunk tájékoztatást nyújtani a személyes adatok kezeléséről, illetve Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek és a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infot tv.) által biztosított jogokról.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános adatvédelmi rendelet EGT-vonatkozású szövegének (1) bekezdése alapján: „A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (Charta) 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EMUSZ) 16. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.

Jelen tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.francotrade.hu

Az adatkezelő adatai

Megnevezés: Franco Trade Kft.

Székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 15-17.

Levelezési cím: 4030 Debrecen, Vágóhíd utca. 7.

Elektronikus elérhetőség: francotradewebshop@gmail.com

Telefonszám: 06 20 265 9507
                      06 52 541 025

Honlap: www.francotrade.hu

A személyes adatok kezelése

A Franco Trade Kft. kizárólag az érintettek által megadott személyes adatokat képes kezelni, melyeket a weboldalon, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton lehet megadni.

Regisztráció során történő adatkezelés

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete EGT vonatkozásában a 2. fejezet 6. cikke alapján, amennyiben az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez az adatkezelés jogszerű.

A regisztráció során megadott adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást biztosítson az érintett számára. Az Adatkezelő a regisztráció során a felhasználói nevet és jelszót, az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, valamint a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.

Megrendeléssel és számlázással történő adatkezelés

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonás esetén – az Infotv. 6. § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terheli, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

A megrendelés és számlázás során történő adatkezelés célja a jogszabályoknak való kötelezettség teljesítése. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok őrzési ideje 8 év. A megrendelés és számlázás során megadott nevet, címet és telefonszámot és e-mail címet kezeli az Adatkezelő. A számla kiállítása következtében a fentebb említett számviteli törvény alapján a számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év.

Áruszállítással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja, hogy az Ön igényeihez alkalmazkodva kiszállítsuk a megrendelt árut szerződéses partnerünk közreműködésével.

Amennyiben az Adatkezelő a weboldalon történő megrendelés esetén futárszolgálatot kíván igénybe venni, ebben az esetben a DPD Hungária Kft. futárszolgálat dolgozói kötelesek megismerni a megrendelő adatait, mint a megrendelő neve, címe telefonszáma és a megrendelésre vonatkozó megjegyzések, melyeket a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kötelesek kezelni.

Amennyiben az Adatkezelő a weboldalon történő megrendelés esetén a személyes átvételi lehetőséget kívánja választani, úgy a Franco Trade Kft. dolgozói kötelesek megismerni a megrendelő adatait, mint a megrendelő neve, címe telefonszáma és a megrendelésre vonatkozó megjegyzések, melyeket a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kötelesek kezelni.

Ezen adatokat az Adatkezelő a megrendelt áru kiszállításának időpontjáig kezeli.

Kapcsolatfelvétel során történő adatkezelés

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és az egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

A kapcsolatfelvétel során történő adatkezelés célja, hogy Ön kapcsolatba léphessen velünk és a feltett kérdéseire válaszolni tudjunk. A kapcsolatfelvételkor név, e-mail cím és telefonszám megadása szükséges, mely személyes adatokat legfeljebb 2 évig tárolja az Adatkezelő.

Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törtvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Ezen adatkezelés célja, hogy a felhasználó értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, illetve akciókról. A hírlevélben nem csak az Adatkezelő által továbbított reklámot, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés során az Ön nevét, címét, email címét és születési dátumát használjuk fel, melyeket a hozzájárulás visszavonásáig kezelünk.

További adatkezelések

A hozzájárulás megadásának módja a weboldalon elérhető jelen adatkezelési tájékoztató megismerése és önkéntes elfogadása, melynek megtörténtét az adatkezelést megelőzően a vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével elismer és igazol.

Az érintettnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A felhasználó hozzájárulását. a francotradewebshop@gmail.com email címre küldött e-mail-ben bármikor visszavonhatja.

A felhasználónév és az e-mail cím a regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges, továbbá a hatóság és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját szolgálja. Az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében a felhasználó azonosítása során jelszó megadása kötelező, azonban nem szükséges, hogy a felhasználónév és az e-mail cím személyes adatot tartalmazzon.

Adatok megismerésére jogosultak és adatfeldolgozók

Az érintett által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.

Személyes adatok tárolására vonatkozó adatfeldolgozás

Megnevezése: Enterprise Solutions Kft.

Székhelye: 4024 Debrecen, Varga u. 23.

Levelezési címe: 4024 Debrecen, Varga u. 23.

Adószáma: 14633122-2-09

E-mail címe: enso@enso.hu

Telefonszáma: +36 20 399 7534

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján végzi a személyes adatok tárolását. A személyes adatok megismerésére nincs jogosultsága.

Áruszállítással összefüggő adatfeldolgozás

Megnevezése: DPD Hungária Kft.

Székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 14.

Levelezési cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 14.

Adószáma: 13034283-2-42

Telefonszáma: +36 1 501 6200

E-mail címe: dpd@dpd.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködnek a megrendelt árucikkek kiszállításában, melynek során az Adatfeldolgozók a kiszállítás időtartamáig kezelik a vevők nevét, címét és telefonszámát, valamint a megrendelésre vonatkozó megjegyzéseket. A kiszállítás megtörténte után ezen adatok törlésre kerülnek.

Közösségi oldal, mint adatfeldolgozó

Az érintettek köréhez tartoznak azon érintettek, akik a Facebook és Instagram közösségi oldalakon regisztráltak, illetve „lájkolták” a weboldalunkat/webáruházunkat, azon belüli tartalmakat. Az érintett felhasználók nyilvános profilképe és az adott közösségi oldalon regisztrált neve a kezelt adataink körébe tartozik. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése és érvényesítése, az adatok forrásáról, kezeléséről, átadási módjáról, jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat. Az adatkezelés az adott közösségi oldalon történik, így az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldalon közzé tett szabályozás vonatkozik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további kérdésekre a francotradewebshop@gmail.com email címre történő üzenet küldéssel kérhet további tájékoztatást, illetve kaphat válaszokat kérdéseire az Ön által megadott elérhetőségek egyikén.

Cookie

Mi az a Cookie?

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő felhasználói élményt tudjon biztosítani a felhasználó számára, úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookiek kisméretű szövegfájlok, melyek számokból és betűkből álló egyedi azonosítókat tartalmazó információcsomagok. Ezeket a szövegfájlokat az Ön eszközén tároljuk, abból a célból, hogy bizonyos beállításokat elmentsen megkönnyítve ezzel a honlap használatát, valamint, hogy statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról.

A cookiek elfogadása lehetővé teszi, hogy bejelentkezve maradhasson, elérje az utoljára látogatott termékeit, és megjegyezhessen különböző beállításokat. Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a cookiek elhelyezéséről és eldönthesse, hogy elfogadja-e a sütiket vagy bizonyos esetekben vagy általában elutasítsa azokat. Erről további információkat az internetböngészője súgójában találhat.

A felhasználó weboldalon tett látogatása során automatikusan begyűjthetők a látogatásra vonatkozó adatok, a honlap domain nevei, a kereső, az operációs rendszer típusa, az IP cím, a felhasználó azonosítója, a böngésző azonosítója, és egyéb információk, melyeket a http protokoll továbbít.

A weboldalon felhasznált sütik személyes adatokat nem tartalmaznak és nem károsak a felhasználók számára, sem az általuk használt számítógép, vagy egyéb eszköz számára. Ennek ismeretében javasoljuk, hogy ne kapcsolják ki a cookie szolgáltatást, mivel ezzel korlátozza a weboldal használhatóságát, és veszít a felhasználói élményből.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezési jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdése a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A felhasználónak joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A weboldalon felhasznált cookiek

Google Analytics

A Google azon szolgáltatása, mely a weboldal látogatóiról készít és prezentál részletes statisztikát. Az adatgyűjtés során az IP cím, dátum, idő és a felkeresett oldal kerül rögzítésre. Ezen adatgyűjtés azon felhasználókat érinti, akik felkeresték a weboldalt. Ezen cookie információgyűjtési célja, hogy statisztikát és elemzést készíthessünk. Az adatkezelés ebben az esetben az adatok visszavonásáig érvényesek, személyes adat nem kerül felhasználásra.

A felhasználóit élmény javítását szolgáló cookiek

A felhasználó weboldalhasználatáról gyűjt információkat ez a cookie. Arról, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookiek nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, csak a weboldal teljesítményének fokozására, javítására, a felhasználói élmény fenntartására használjuk. Ezen cookiek élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookiek

Ezen cookiek a felhasználó tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják. Élettartamuk a böngésző bezárásáig, de maximum 2 óráig tart.

Utoljára megtekintett termékek

Ez a cookie azokat a termékeket rögzíti, melyeket legutoljára megtekintett a felhasználó. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie

Ez a cookie azon kategóriát rögzíti, amelyet legutoljára megtekintett a felhasználó. Élettartamuk 60 nap.

Kosár cookie

Ez a cookie a kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartamuk 1 év.

Néhány cookie a munkamenet idejére idejére korlátozódik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül az Ön eszközén. Ezek a cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő használatához, hogy lehetővé tegyék az alapvető funkciók használatát.

Adatbiztonsági tájékoztatás

Az Adatkezelő ezen tájékoztatóban kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait védje a jogosulatlan hozzáféréstől, valamint a változtatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, a törlés, a megsemmisülés és a technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés időtartamán belül Önnek joga van a tájékoztatás kéréséhez, az adatok helyesbítéséhez, az adatok törléséhez, zárolásához, valamint a tiltakozáshoz, a bíróság előtt jogorvoslattal élhet.

Jogorvoslati lehetőség

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést vagy nem teljesítette valamely kérelmét akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti. A panasz benyújtására az alábbi elérhetőségek egyikén van lehetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Emellett lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

Az Adatkezelési tájékoztató változása

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatai időről-időre megváltozzanak, így adatkezelési céllal bármikor dönthet az adatkezelési tájékoztató módosításról, kiegészítésről. Az Adatkezelő az Érintettet a megadott elérhetőségek valamelyikén, elsősorban elektronikus úton értesíti. Ezzel egyidejűleg az új vagy módosított Adatkezelési tájékoztatót a weboldalon közzéteszi.